Regulamin sklepu HALAMONKO.PL

§ 1 Wstęp
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze sklepu internetowego halamonko.pl działającego pod adresem elektronicznym www.halamonko.pl. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są w szczególności:

a.ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926),

b.ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104),

c.ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 15 poz. 93 z późn. zm.).

§ 2 Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

Usługodawca – mobiConcept Sp. z o.o., ul. Giełdowa 12L, 52-438 Wrocław, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 8943036524, REGON 021773237, KRS 0000404082 właściciel oraz administrator serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.mobicafe.pl.
Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, bez jednoczesnej obecności Stron.
Sklep internetowy – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.halamonko.pl, będący własnością Usługodawcy, umożliwiający dokonanie zakupu Produktu.
Klient – osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna, która zgodnie z przepisami prawa posiada zdolność do czynności prawnych i która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
Umowa sprzedaży – mowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym świeżo palona kawa ziarnista, akcesoria i gadżety dla baristów będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Dane osobowe – zbiór danych o charakterze osobowym podanych podczas Rejestracji lub w okresie późniejszym, przetwarzanych w celu korzystania ze Sklepu internetowego.
Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie ilości Produktów oraz dokonaniu płatności online.

§ 3 Ogólne warunki

Korzystanie ze Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Dla korzystania z Serwisu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową. Poprzez dokonanie zakupu Produktu Klient akceptuje postanowienia Regulaminu. Klient oświadcza, że poprzez zamówienie Produktu wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym dla korzystania ze Sklepu internetowego.

§ 4 Zawarcie Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną

W Sklepie Internetowym dostępna jest Usługa Elektroniczna w formie Formularza Zamówienia.

Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem podania ilości Produktu w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków:
a. po wypełnieniu Formularza Zamówienia,
b. po kliknięciu pola „Zamów kawę”.
Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miejscowość, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą niezbędne jest podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

komputer, laptop, tablet i smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

posiadanie poczty elektronicznej.

przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 5.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 15.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 19.0.0 i wyższej.

włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

§ 5 Zasady płatności

Sklep HALA monko. umożliwia Klientom dokonywanie płatności za zakupy w następujący sposób:a. za pośrednictwem kanałów płatności online PayU oraz PayPal.  

Usługodawca nie dopuszcza wysyłki Produktów za pobraniem.

§ 6 Zasady dostaw

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

  • przesyłka do paczkomatu inPost,
  • przesyłka kurierska inPost.

Odbiór osobisty jest możliwy w lokalach monko. po uprzednim ustaleniu z Usługobiorcą czasu i miejsca odbioru Produktu.

Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin dostawy Produktu to maksymalnie 48h od chwili otrzymania pozytywnego statusu płatności elektronicznych PayU lub PayPal. Wskazany termin nie uwzględnia dni ustawowo wolnych od pracy i weekendów.

Usługodawca dostarcza Produkt Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

W razie nieobecności Klienta pod wskazanym w Zamówieniu adresem, kosztami związanymi z dodatkową Dostawą zostanie obciążony Klient. Postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się w przypadku zdarzeń losowych, przypadków niezawinionych przez Klienta lub za które Klient nie ponosi odpowiedzialności.

Klient proszony jest o sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera, czy nie nosi śladów uszkodzeń wynikających z transportu i potwierdzenie odbioru zamówionego Produktu.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Klient proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu Usługodawcy w celu sporządzenia Protokołu Zwrotu.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Klientow przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania Produktu, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 1. powyżej, zarówno Usługodawca jak i Klient zobowiązani są do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy, w szczególności także zwrot kosztów przesyłki Produktu, o ile takie koszty zostały poniesione przez Klienta. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Produkt powinien zostać zwrócony zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 opisanej powyżej w pkt. 1. ustawy, m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego Produktu lub jego braku, Klient powinien złożyć reklamację niezwłocznie kontaktując się z Usługodawcą.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia. Klient zostanie poinformowany przez Usługodawcę o sposobie jej rozpatrzenia.

Dostarczenie Produktu niezamówionego przez Klienta następuje na ryzyko Usługodawcy i nie nakłada na żadnych zobowiązań na Klienta.

§ 9 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.halamonko.pl.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygnąć drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

§ 10 Załączniki

Oświadczenie odstąpienia od umowy – pdf do pobrania

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI HALAMONKO.PL

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego HALAMONKO.PL z dnia 25 maja 2018 r. (Regulamin). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

1. DANE OSOBOWE

1.1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę (tj. mobiConcept Sp. z o.o., ul. Giełdowa 12L, 52-438 Wrocław, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 8943036524, REGON 021773237, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000404082, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 300 000,00 zł.), który jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu EU i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku ( dalej „RODO”).

1.2. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Klienta, a następnie przesłanych Sprzedawcy za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych Klienta może dotyczyć jego adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, adresu firmy, numer telefonu oraz adresu IP komputera. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres 5 lat po likwidacji konta i po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.

1.3. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) utworzenia Konta, realizacji Zamówienia, świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie, (c) działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.

1.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług przez Sprzedawcę.

1.5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 1.3 lit. (a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 1.3 lit. (b) i (c), jest to ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub dobrowolnie wyrażona zgoda Klienta.

1.6. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane do przetwarzania jedynie w celu realizacji Umów Sprzedaży i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, firmie hostingowej i firmie świadczącej usługi księgowe dla Sprzedawcy i firmie kurierskiej. Każdy podmiot, któremu Sprzedawca powierza do przetwarzania dane osobowe Klientów w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej Umowa powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Sprzedawca w ramach Umowy powierzenia będzie powierzał przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom stosującym obowiązujące reguły korporacyjne. Podmiot przetwarzający dane osobowe Klientów w oparciu o Umowę powierzenia będzie przetwarzać od wejścia w życie RODO dane osobowe Klientów, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej, zgody Sprzedawcy.

1.7. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

1.8. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

1.9. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: usunięcia danych osobowych zgromadzonych na ich temat zarówno z systemu należącego do Sprzedawcy, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował ze Sprzedawcą, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Sprzedawcę na temat Klienta, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której Klient uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz wniesienia środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu oraz przeciwko podmiotowi dopuszczającemu się naruszeń.

1.10. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

1.11. Serwis może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Sklepie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli Klient wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania Sklepem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Sklepie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klienta.

2. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

2.1. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Sprzedawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji. Sprzedawca gwarantuje stosowanie wszystkich niezbędnych środków technicznych określonych w art. 25,30, 32-34, 35 -39 RODO zapewniających zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Klientów.

2.2. Do zalogowania się na Konto, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Aby zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje w Sklepie wyłącznie w formie zaszyfrowanej. Ponadto, rejestracja i logowanie do Konta odbywa się w bezpiecznym połączeniu https. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Klienta a serwerami, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.

2.3. Sprzedawca wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Sprzedawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

3. COOKIES

3.1. W celu prawidłowego działania Sklepu, Sprzedawca korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Klient korzysta ze Sklepu – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

3.2. Sprzedawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Klienta oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Klienta, aż do ich skasowania.

3.3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

3.4. Cookies Sklepu są bezpieczne dla urządzenia Klienta, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

3.5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Sklep nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez partnerów Sprzedawcy) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

3.6. Klient może włączyć zapisywanie Cookies Zewnętrznych na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki. Niewłączenie Cookies Zewnętrznych , nie powoduje niedostępności części lub całości funkcji Sklepu.

3.7. Sprzedawca wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Klienta w Sklepie i utrzymywania sesji Klienta; konfiguracji Sklepu i dostosowania zawartości stron do preferencji Klienta, takie jak: rozpoznanie urządzenia Klienta, zapamiętanie ustawień wybranych przez Klienta; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania ze Sklepu; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.

3.8. Sprzedawca wykorzystuje, za uprzednią zgodą Klienta wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej Cookies Zewnętrzne w następujących celach: uwierzytelniania Klienta w Sklepie i utrzymywania sesji Klienta; konfiguracji Sklepu i dostosowania zawartości stron do preferencji Klienta, takie jak: rozpoznanie urządzenia Klienta, zapamiętanie ustawień wybranych przez Klienta; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania ze Sklepu; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.

3.9. Klient może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Klient może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

3.10. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient.